Σχετικά με το Ψ.Α.Υ.Ω.

Υπό το ακρώνυμο Ψ.Α.Υ.Ω., ήτοι Ψηφιακό Αποθετήριο Υλικού Ωδικού, καταχωρίζεται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο του “Εργαστηρίου Βυζαντινής Μουσικολογίας” του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών η πρωτόλεια απόπειρα υλοποίησης μιας πρότασης που συζητήθηκε μεταξύ των μελών του Ακαδημαϊκού Βυζαντινομουσικολογικού Δικτύου κατά τη διάρκεια του 12ου Διατμηματικού Μουσικολογικού Συνεδρίου (Θεσσαλονίκη, 27-29 Νοεμβρίου 2020), για τη δημιουργία ειδικής Βάσης Δεδομένων, σε ακαδημαϊκά/επιστημονικά ελεγμένο χώρο, με βυζαντινομουσικολογικό υλικό που θα ανταλλάσσεται μεταξύ των μελών του Δικτύου, αλλά κυρίως θα προσφέρεται προς χάριν των νέων ερευνητών και των (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών και διδακτορικών) φοιτητών του γνωστικού αντικειμένου της Βυζαντινής Μουσικολογίας, πάντοτε υπό τους όρους διασφάλισης των σχετικών  πνευματικών δικαιωμάτων.

Επιχειρείται έτσι, συλλογικά, εδώ μια πρώτη καταγραφή πληροφοριών, με βάση τις παρακάτω τέσσερις επιμέρους ενότητες: α) Συλλογές μουσικών χειρογράφων β) Συλλογές μουσικών εντύπων γ) Συλλογές ηχογραφημένων ψαλτικών ερμηνειών δ) Ακαδημαϊκοί διαδικτυακοί τόποι. Η παρούσα απόπειρα ευελπιστούμε να συνεπικουρήσει αποτελεσματικά την πλοήγηση σε online βιβλιοθήκες, όπου θησαυρίζονται σημαντικά μουσικά χειρόγραφα, ή και την προσπέλαση ποικίλων άλλων διαδικτυακών τόπων, όπου απόκειται χρήσιμο βυζαντινομουσικολογικό υλικό, ήδη αναρτημένο και ευχερώς προσβάσιμο στο διαδίκτυο. Θα καταβάλλεται προσπάθεια συνεχούς ενημέρωσης και επικαιροποίησης των εδώ καταχωρισμένων πληροφοριών…